İlkokul

İlkokul

İlkokul

AKADEMİK YAKLAŞIM

Afyon İstek Okulları’nda öğrenmeye istekli, düşünen, araştıran, sorgulayan, yaşayarak öğrenen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ana diline ve İngilizce’ye hâkim, çevresiyle iletişim kuran, edindiği olumlu davranışları hayatına uygulayabilen, sorumluluk sahibi, paylaşmayı seven, yaratıcı ve öz güveni yüksek öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Öğrencilerin bilgiye ulaşmalarının ötesinde edinilen bilgileri kullanmaları, bilgilerden yola çıkarak olayları yorumlamaları ve sorgulamalarına yönelik çalışılmaktadır. Ortaya çıkan problemler karşısında en doğru çözüm önerilerini getirmeleri üzerine uygun öğrenme ortamları hazırlanmakta ve bireysel farklılıklara uygun öğretim – yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ön plana çıkaracak fırsatlar yaratılmakta ve öz güvenleri desteklenmektedir.

Öğrenim hedefleri kalıplaşmış değil, dinamiktir. Hedefler öğrencilerin ve ülkenin ihtiyaçları, çağın gerekleri, yeni öğrenme teorileri ve yaklaşımları doğrultusunda değiştirilip geliştirilmektedir.

Akran çalışmasına önem verilmekte uygun ortamlar yaratılarak öğrenciler arasındaki ilişki güçlendirilmektedir.

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, tarihine ve değerlerine önem veren, çevresine duyarlı ve sorumluluk sahibi öğrenciler yetiştirilmektedir.

EĞİTİM MODELLERİMİZ

Beyin Temeli Öğrenme

Öğrencilerin etkin katılımı ile etkili ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşeceğini savunan beyin temelli öğrenme kuramında, araştırma – inceleme yoluyla öğrenme, buluş yoluyla öğrenme, aktif öğrenme ve iş birlikli öğrenme yaklaşımlarında olduğu gibi, öğrencilerin bilgiyi kendi etkinlikleri doğrultusunda edindiği yöntem ve teknikler kullanılmaktadır.

Öğrencilerin öğrenme stilleri, ilgileri, istekleri, duyguları ve güçlü yanları gibi bireysel farklılıklar belirlenerek bu bireysel farklılıklara uygun çok seçenekli öğrenme yaşantıları sunulmaktadır.

İş birlikli Öğrenme Özellikleri

İş birlikli öğrenme, küçük gruplar oluşturularak bir konuyu çözümleme, bir görevi yerine getirme, bir problemi çözmek üzere ortak bir amaç etrafında çalışma olduğundan öğrencinin güdülenmesi ve dikkati üst düzeydedir.

Buluş Yoluyla Öğrenme

Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik edici bir öğretim yaklaşımıdır. Öğretmenin rolü, öğrencinin kendi kendine öğrenebileceği ortamı oluşturmaktır.

Proje Tabanlı Öğrenme

Proje tabanlı öğrenme, öğrenmeyi projeler etrafında belli bir zaman dilimini kapsayan süreçte, disiplinler arası ve öğrenci merkezli organize eden; bireysel veya grupla birlikte sürdürülerek ürün, sunum ve performansla sonuçlandırılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım öğrencinin motivasyonunu artırmada ve öğrencilerin problem çözme ve daha üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede etkili bir işleve sahiptir.

ÖĞRENME ORTAMLARIMIZ

Sınıflarımız

İyi bir eğitim öğretim için iyi düzenlenmiş eğitsel ortam önemlidir. Eğitim ortamlarının düzenlenmesinde öğrencilerimizin düşünce ve önerileri dikkate alınmaktadır.

Fen laboratuvarımız

Fen laboratuvarı, öğrencilerin daha etkin ve anlamlı öğrenmeleri bakımından önemli bir ortamdır. 1. sınıftan itibaren somut yaşantılarından örneklerle, yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı deneyler ve etkinlikler planlanmaktadır.

Kütüphanemiz

Türkçe ve İngilizce derslerindeki okuma zamanlarında ve kitap inceleme çalışmalarında, verilen araştırma görevleri ve disiplinler arası proje çalışmaları için kaynak tarama  amaçlı kütüphane kullanılmakta ve öğrencilerimizde kütüphaneden yararlanma bilinci oluşturulmaktadır.

Konferans Salonu

Konferans salonu, sadece özel günleri kutlama ve anma için değil, öğrencinin toplu yerlerde olması gereken davranışlarının gelişimini destekleyen bir öğrenme ortamı olarak kullanılmaktadır.

Çeşitli eğitici tiyatroların sergilendiği, münazaraların yapıldığı, öğrenci emeğine saygı duyulduğu ve olumlu davranışların alkışlanarak desteklendiği bir ortamdır.

 

AKADEMİK GÜÇLENDİRME PROGRAMLARIMIZ

Öğrenci ile BireBir Çalışma Saatlerimiz

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini desteklemek ve bir üst düzeye çıkmalarına olanak sağlamak amacıyla öğretmenlerimizin sınıf içi gözlem ve değerlendirmeleri sonucunda, her hafta belirlenen günlerde öğrencilerimize akademik güçlendirme programı uygulanır.

Okuma Programımız

Öğrencilerimiz düzenli kitap okuma alışkanlığı konusunda yönlendirilmekte ve desteklenmektedir. Kitap inceleme çalışmaları yapılmakta, öğrencilerimiz okudukları kitapların yazarlarıyla buluşturularak çeşitli söyleşiler ve etkinlikler düzenlenmektedir.

İstek Kültür –  Sanat Eğitim Programımız

İstek Kültür – Sanat Eğitim Programı, çocuklar için özel olarak geliştirilmiş bir kültür eğitimi programıdır. Program, ilkokul 2.sınıf düzeyinden ortaokul son sınıflara değin dünya kültürleri bilgisini, kronolojik bir sıra içinde, görsel anlatım teknikleriyle aktarır. Programın amacı çocukların en erken yaşlarda kültür-sanat-tarih konuları hakkında temel bir alt yapı kurmasını sağlamak ve genel kültür alanına ilgilerini erken yaşlardan itibaren oluşturmaktır.

Konuların aktarım yöntemi görsel öğrenme ve öyküleme tekniğine dayanır. Bu yöntem en zor konuları basitleştirerek, görselleştirerek, çocukların ilgisini çekecek senaryolara dönüştürme üzerine kuruludur ve anlatımda her kavram büyük ekranda görsel karşılığıyla aktarılır. Bu yöntemi geliştiren Zehra Akdemir ve 7/70 ekibi,  2011 yılında, Millî Eğitim Bakanlığı “Eğitimde Yenilikçi Yöntemler” kategorisinde Türkiye Birinciliği ile ödüllendirilmiştir.

DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALARIMIZ VE PROJELERİMİZ

Bir dersteki öğrenme diğer alanlarda öğrenilenlerle tutarlı ve tamamlayıcı olmalıdır. Okullarımızda uygulanan müfredatlar öğrenciler için bütünsel, dengeli, her seviyede öğrenciyi yeteneklerin sonuna kadar kullanmaya heveslendiren öğrenim hedefleri içermektedir. Disiplinler arası çalışmalarla beslenen, bakış açıları geliştirilen İstek Afyon Okulları öğrencileri projelerini bu birikimlerle üst düzey olarak hazırlama olanağına sahip olmaktadır.